Постројка за пиролиза на домашен отпад

  • Domestic waste pyrolysis plant

    Постројка за пиролиза на домашен отпад

    Комуналниот цврст отпад и цврстиот отпад од домаќинствата обично се состојат од фрлени дневни потрошни материјали. Овој обичен отпад обично се става во црна кеса или канта што содржи мешавина од влажни и суви материјали што можат да се рециклираат, органски, неоргански и биоразградливи материјали.
    Урбаниот домашен отпад и отпадот од домаќинствата обично се состојат од фрлен дневен потрошен материјал. Овој вид на обично ѓубре обично се става во црна кеса или корпа за отпадоци, која содржи мешавина од влажни и суви материјали што можат да се рециклираат, органски, неоргански и биоразградливи материјали.
    Домашната опрема за третман на отпад истражена и произведена од нашата компанија е целосно автоматизирана од хранење до крајот на процесот на сортирање. Може да преработи 300-500 тони дневно и потребни се само 3-5 лица за да работат. За целиот комплет опрема не е потребен пожар, хемиски суровини и вода. Тоа е проект за рециклирање на заштита на животната средина за кој се залага државата.