Постројка за отпад од пластика за пиролиза

  • Waste Plastic Pyrolysis Plant

    Постројка за отпад од пластика за пиролиза

    Се користи за искористување на ресурсите на отпадна пластика. Преку темелно распаѓање на високомолекуларни полимери во отпадни пластични производи, тие се враќаат во состојба на мали молекули или мономери за да произведат мазут и цврсти горива. Под претпоставка за безбедност, заштита на животната средина и континуирано и стабилно работење, рециклирање, безопасност и намалување на отпадните пластики. Производната линија за пиролиза на отпадна пластика во компанијата користи специјален композитен катализатор и специјално средство за компонента дехлорирање за отстранување на кисели гасови како што е водород хлорид генериран со пукање на ПВЦ навремено, со што се продолжува работниот век на опремата.